Đối với khách hàng GapoWork, dữ liệu mà nhân viên của bạn đưa vào GapoWork thuộc về tổ chức của bạn. Bạn sẽ kiểm soát dữ liệu này. Quản trị viên của bạn có thể sửa đổi, xóa hoặc xuất dữ liệu này bất kỳ lúc nào thông qua API hoặc Bảng điều khiển quản trị. Để tạo tài khoản GapoWork, thông tin bắt buộc duy nhất mà người dùng cần cung cấp là họ tên, địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng nhân viên.