Để Quản trị viên chuyển thành viên khác thành Quản trị viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên
img--98--2
Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của thành viên muốn chuyển thành Quản trị viên
Bước 3: Chọn "Chuyển thành quản trị viên"
img--99-
Bước 4: Ấn "Đặt" để xác nhận việc chuyển thành viên thành Quản trị viên mới

Để Quản trị viên chuyển Quản trị viên khác thành thành viên, truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên.
img--100-
Bước 2: Ấn vào nút "..." cạnh tên của Quản trị viên muốn chuyển thành thành viên.
Bước 3: Chọn "Chuyển thành thành viên".
img---2021-05-21T100504.227
Bước 4: Ấn "Xóa" để xác nhận việc chuyển Quản trị viên thành thành viên.