Có hai cách để Quản trị viên thêm thành viên vào tổ chức trên GapoWork: thêm từng thành viên hoặc thêm nhiều thành viên bằng cách tải lên tệp Excel

Để Quản trị viên thêm từng thành viên vào tổ chức của mình, vui lòng truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên.

Bước 2: Ấn vào nút "Thêm nhân sự" ở góc bên phải của màn hình.

Bước 3: Nhập thông tin thành viên cần thêm vào tổ chức. Lưu ý trường "Họ và tên" và "Email" là bắt buộc.

Bước 4: Ấn "Thêm nhân sự" để xác nhận thêm thành viên. Thành viên sau khi được thêm sẽ có trạng thái "Chưa hoạt động". Khi thành viên đăng nhập vào GapoWork lần đầu sẽ đổi thành trạng thái "Hoạt động".

Để Quản trị viên thêm nhiều thành viên vào tổ chức của mình bằng tệp Excel, vui lòng truy cập GapoWork rồi thực hiện theo các bước sau:

Lưu ý: Tệp Excel tải lên phải đúng với định dạng mẫu của GapoWork. Để xem tệp Excel mẫu, ấn vào nút "Tải về file Excel Mẫu"

Bước 1: Truy cập vào bảng điều khiển của Quản trị viên.

Bước 2: Nhấn vào nút "Tải lên file Excel"

Bước 3: Chọn "Tải lên file Excel"

Bước 4: Chọn và tải lên tệp Excel có chứa thông tin của nhân sự. Lúc này tệp Excel sẽ được tải lên hệ thống. Trong trường hợp tệp Excel có chứa lỗi, vui lòng ấn "Kiểm tra" và điều chỉnh lại các lỗi dữ liệu.