Tính năng khảo sát thành viên giúp việc tạo cuộc khảo sát cho thành viên trong tổ chức được thuận tiện hơn. Thay vì phải sử dụng công cụ của bên thứ ba, giờ đây tất cả thành viên của GapoWork đều có thể tạo khảo sát để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên hoặc thăm dò ý kiến cho những tính năng sắp ra mắt.

Để sử dụng tính năng khảo sát thành viên, vui lòng truy cập vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/periodic-survey/your-surveys rồi thực hiện theo các bước sau:

Đối với nền tảng Web

Bước 1: Nhập thông tin bộ câu hỏi, bao gồm tên và mô tả.

Bước 2: Thêm câu hỏi cho khảo sát. Bạn có thể chọn ba loại câu hỏi khác nhau: đoạn văn bản; trắc nghiệm- chọn một lựa chọn và trắc nghiệm- chọn nhiều lựa chọn

 • Câu hỏi văn bản: người nhận sẽ trả lời câu hỏi của bạn dưới dạng đoạn văn bản
 • Câu hỏi trắc nghiệm - một lựa chọn: người nhận sẽ được chọn một lựa chọn cho câu hỏi của bạn
 • Câu hỏi trắc nghiệm - nhiều lựa chọn: người nhận sẽ được chọn nhiều lựa chọn cho câu hỏi của bạn

Bước 3: Thêm người trả lời cho khảo sát của bạn. Bạn có thể chọn thêm theo từng thành viên, thêm theo phòng ban và chức vụ.

 • Thêm theo người nhận
 • Thêm theo phòng ban: khi bạn thêm theo phòng ban, tất cả mọi người trong phòng ban đó sẽ nhận được khảo sát. Để chọn tất cả thành viên trong tổ chức, bạn có thể chọn gửi đến toàn công ty.
 • Thêm theo chức vụ: khi bạn thêm theo chức vụ, tất cả những người có cùng chức vụ trong tổ chức sẽ nhận được khảo sát.
Giao diện khi chưa thêm người trả lời
Giao diện khi thêm theo người nhận
Giao diện khi thêm theo phòng ban
Giao diện khi thêm theo chức vụ

Bước 4: Thêm tần suất trả lời. Bạn có thể chọn Gửi một lần (khảo sát sẽ được gửi một lần đến cho người nhận) hoặc Gửi định kì (khảo sát sẽ được gửi định kì đến cho người nhận mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng).

Bước 5: Chọn "Hoàn thành" để hoàn thành việc tạo khảo sát, hoặc chọn "Xem khảo sát" để xem trước khảo sát đã tạo

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android)

Bước 1: Nhập thông tin bộ câu hỏi, bao gồm tên và mô tả.

Bước 2: Thêm câu hỏi cho khảo sát. Bạn có thể chọn ba loại câu hỏi khác nhau: đoạn văn bản; trắc nghiệm- chọn một lựa chọn và trắc nghiệm- chọn nhiều lựa chọn

 • Câu hỏi văn bản: người nhận sẽ trả lời câu hỏi của bạn dưới dạng đoạn văn bản
 • Câu hỏi trắc nghiệm - một lựa chọn: người nhận sẽ được chọn một lựa chọn cho câu hỏi của bạn
 • Câu hỏi trắc nghiệm - nhiều lựa chọn: người nhận sẽ được chọn nhiều lựa chọn cho câu hỏi của bạn

Bước 3: Thêm người trả lời cho khảo sát của bạn. Bạn có thể chọn thêm theo từng thành viên, thêm theo phòng ban và chức vụ.

 • Thêm theo người nhận
 • Thêm theo phòng ban: khi bạn thêm theo phòng ban, tất cả mọi người trong phòng ban đó sẽ nhận được khảo sát. Để chọn tất cả thành viên trong tổ chức, bạn có thể chọn gửi đến toàn công ty.
 • Thêm theo chức vụ: khi bạn thêm theo chức vụ, tất cả những người có cùng chức vụ trong tổ chức sẽ nhận được khảo sát.
Giao diện khi thêm theo người nhận
Giao diện khi thêm theo phòng ban
Giao diện khi thêm theo chức vụ

Bước 4: Thêm tần suất trả lời. Bạn có thể chọn Gửi một lần (khảo sát sẽ được gửi một lần đến cho người nhận) hoặc Gửi định kì (khảo sát sẽ được gửi định kì đến cho người nhận mỗi ngày, mỗi tuần hoặc mỗi tháng).

Bước 5: Chọn "Hoàn thành" để hoàn thành việc tạo khảo sát, hoặc chọn "Xem khảo sát" để xem trước khảo sát đã tạo