Tính năng thêm thành viên vào Nhóm theo sơ đồ tổ chức giúp cho việc tạo nhóm và thêm nhiều thành viên liên quan thuận tiện hơn.

Để thêm thành viên vào Nhóm theo sơ đồ tổ chức, vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ rồi thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào nhóm cần thêm thành viên

Bước 2: Chọn "Mời bạn" ở trên trình duyệt Web hoặc "Mời bạn bè" ở trên ứng dụng điện thoại (iOS và Android)

Bước 3: Chọn chế độ thêm thành viên theo nhu cầu

  • Thành viên: thêm lẻ từng thành viên
  • Phòng ban: thêm toàn bộ thành viên của phòng ban được chọn. Có thể chọn nhiều  phòng ban khác nhau.
  • Chức vụ: thêm toàn bộ thành viên có chức vụ được chọn. Có thể thêm nhiều chức vụ khác nhau.

Bước 4: Ấn "Gửi lời mời" để thêm các thành viên được chọn vào nhóm.