Lưu ý:

  • Tính năng Quản lý Ghi nhận chỉ có thể được sử dụng bởi Quản trị viên, sử dụng nền tảng Web.

Để xem bảng xếp hạng ghi nhận thành viên trên GapoWork, truy cập tính năng Quản lý Ghi nhận tại https://www.gapowork.vn/medal-management rồi thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn "Bảng xếp hạng" để xem bảng xếp hạng số lượng ghi nhận của thành viên trong tổ chức. Bảng xếp hạng được sắp xếp theo thứ tự số lượng huy hiệu giảm dần.
  • Bước 2: Chọn tìm kiếm thành viên và lọc theo khoảng ngày tuỳ theo nhu cầu sử dụng