Tính năng lưu tin nhắn trong các Nhóm Chat cho phép bạn lưu trữ lại những tin nhắn quan trọng từ các thành viên trong Nhóm Chat, bất kể đó là tin nhắn dạng văn bản hay các tệp tin đa phương tiện.

Để thực hiện việc lưu  tin nhắn, vui lòng truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/ và làm theo hướng dẫn:

Đối với nền tảng Web:

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat có chứa đoạn tin nhắn hay file đa phương tiện bạn cần lưu.

Bước 2: Đặt con trỏ chuột ở dòng tin nhắn bạn muốn lưu, chọn biểu tượng dấu ba chấm và chọn "Lưu tin nhắn".

Tin nhắn được bạn lưu sẽ có biểu tượng đánh dấu đặc biệt. Đồng thời cuộc hội thoại cá nhân "Tin nhắn đã lưu" của bạn sẽ được cập nhật

Bước 4: Để xem lại danh sách tin nhắn bạn đã lưu, hãy mở cuộc hội thoại cá nhân "Tin nhắn đã lưu". Ở đây bạn có thể quản lý các tin nhắn bạn đã lưu, bao gồm cả việc xem nguồn gốc của chúng.

Đối với ứng dụng điện thoại (iOS và Android):

Bước 1: Truy cập vào nhóm Chat có chứa đoạn tin nhắn bạn cần lưu, bao gồm cả tin nhắn văn bản hay tệp tin đa phương tiện.

Bước 2: Giữ tay đặt tại dòng tin nhắn bạn muốn lưu để mở danh sách các tùy chọn với tin nhắn, và bấm "Lưu tin nhắn".

Tin nhắn được bạn lưu sẽ có biểu tượng đánh dấu đặc biệt. Đồng thời cuộc hội thoại cá nhân "Tin nhắn đã lưu" của bạn sẽ được cập nhật.

Bước 3: Để xem những tin nhắn bạn đã từng lưu, hãy mở cuộc hội thoại cá nhân "Tin nhắn đã lưu".

Ở đây bạn có thể quản lý các tin nhắn bạn đã lưu, bao gồm cả việc xem nguồn gốc của chúng.