Để đăng nhập vào tổ chức, truy cập GapoWork tại https://www.gapowork.vn/login rồi thực hiện theo các bước sau. Lưu ý chỉ có email đã được Quản trị viên thêm vào mới có thể đăng nhập vào GapoWork.

Bước 1: Nhập email doanh nghiệp đã được thêm vào tổ chức.

Bước 2: Nhập mã xác nhận được gửi qua email.

Bước 3: Chọn và xác nhận lại mật khẩu mới.

Bước 4: Đăng nhập bằng email doanh nghiệp và mật khẩu mới được tạo cho những lần tiếp theo.