Đối với những thông tin cá nhân như số điện thoại, ngày tháng năm sinh sẽ không bị công khai với người dùng khác trong tổ chức cũng như ở ngoài. GapoWork chỉ hiển thị những thông tin như đường dẫn tài khoản, nơi sinh sống, công ty, chức danh, phòng ban (nếu người dùng điền những thông tin này).